En oversikt over tilgjengeligheten i offentlige bygg

Lurer du på om du eller dine kommer inn i bygget dere skal besøke? Bygg for alle gir deg muligheten til å på forhånd sjekke hele bygget, det vil si fra inngangen til de forskjellige besøksstedene i bygningen, før du reiser.

Bygg for alle finner du nemlig informasjon om tilgjengeligheten i publikumsrommene i de fleste offentlige bygg som Statsbygg forvalter. Du kan se detaljer om de enkelte lokaler, og om mulige hindringer på veien til besøksmålet. Søkene kan også baseres på en valgt gruppe av funksjonshemninger. Det er foreløpig hovedsakelig informasjon om tilgjengelighetsforhold for bevegelseshemmede som ligger inne.

Kriterier for tilgjengelighet

Byggene er kontrollert i forhold til krav og anbefalinger for nye bygninger fremsatt i Veiledning til teknisk forskrift. Der hvor det har vært nødvendig, har også anbefalinger fra brukerorganisasjoner, som for eksempel Blindeforbundet, blitt lagt til grunn.

Det vil alltid være en vurdering hvor langt det er mulig både teknisk, økonomisk og estetisk å strekke seg for å imøtekomme kravene til best mulig tilgjengelighet, men målet skal alltid være å oppnå full tilgjengelighet for alle.

Bakgrunn for systemet og nettstedet Bygg for alle

Systemet består av tre moduler.

Publikumsmodul: Gir funksjonshemmede tilgang til www.byggforalle.no som kan benyttes for å se på tilgjengelighet til bygg som forvaltes av Statsbygg, og også andre offentlige forvaltere.

Registreringsmodul: Gir tilbud om funksjonalitet for registrering og analyse av en bygnings tilgjengelighet. Modulen brukes til registrering av bygningsdata for å kartlegge bygningens tilgjengelighet. Registreringsmodulen brukes av registratorer og andre ikke-kommersielle aktører. Modulen er gratis og er fri i bruk. Du kan få tilgang til nedlastingsmuligheten ved å henvende deg først til byggforalle@statsbygg.no for å få innloggingsinformasjon. Deretter klikk her for instruks og nedlasting av registreringsmodulen.

Forvaltningsmodul: Gir forvaltere bedre oversikt over status på hvordan universell utforming er ivaretatt innenfor bygg, eiendom/kompleks, institusjon/region. Den omfatter forvaltning av registrerte bygnings- og skjemadata. I tillegg, gir modulen mulighet for analyse, oversikt over identifiserte utbedringstiltak, kostnadsoversikt og enkle rapporteringer. Modulen er kun tilgjengelig for offentlige forvaltere som har inngått en avtale med Statsbygg. Medlemsavgift i forvaltningsmodulen baseres på prinsippet om opplastede kvadratmeter.

Informasjonen som samles inn i registreringsmodulen, er rettet mot bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og miljøhemmede. Alle data er skaffet til veie i forhold til offentlige krav og de respektive interesseorganisasjonenes føringer for å gi et så riktig bilde av tilgjengeligheten som mulig. Nettstedet Bygg for alle omfatter i første omgang de fleste av Statsbyggs publikumsrelaterte eiendommer. Resten av de publikumsrelaterte eiendommer vil bli lagt ut forløpende, så snart informasjon er komplettert. Det er mulig for andre offentlige forvaltere å synliggjøre deres eiendommer på dette nettstedet.

Bak utviklingen av nettstedet står i første rekke Statsbygg, mens Miljøverndepartementet og Statens bygningstekniske etat har bidratt økonomisk. Statsbygg står for innhold og drift, mens eierne av de respektive byggene har ansvar for kvaliteten på innlagte data.

Systemet og nettstedet Bygg for alle er utviklet av Statsbygg og Knowit. Statsbygg er eieren av dette systemet.

Innhentingen av informasjon

Innganger, interne forbindelser og besøksmål registreres ved at det tas mål av bredder, stigninger, kraft for å åpne dører osv. Samtidig vurderes belysning, skilting, orienteringsmuligheter og andre forhold som kan være viktige for synshemmede, og mulige problemer for astmatikere og allergikere registreres. Ett ledd i undersøkelsene er også å gjennomføre et enkelt intervju med lokal driftsansvarlig/forvalter for å kartlegge om det finnes utstyr (for eksempel teleslynger), og hvordan bygningen brukes osv.

Alle bygg har en hovedinngang, og noen har også en egen inngang for bevegelseshemmede. Det er videre interne forbindelser i byggene bestående av korridorer, trapper, ramper, heiser osv. Alle disse elementene må være tilgjengelige for alle dersom bygget skal tilfredsstille kravene til tilgjengelighet.

Det er imidlertid de enkelte besøksmålene i byggene som er grunnen til at man besøker dem. Noen er så viktige at bygget totalt sett kan anses som utilgjengelig dersom de ikke kan nås, mens andre kan ha mer underordnet betydning. For hvert besøksmål er det det svakeste leddet i veien fra inngangsparti til besøksmålet som bestemmer tilgjengeligheten.

Illustrasjon av tilgjengelighetsanalyse

Tankegangen er illustrert i figuren over, hvor man har et "tre" med forbindelser fra inngang ut til de enkelte besøksmål. Byggene blir analysert ved blant annet at følgende elementer blir undersøkt:
  • Inngangsparti inkludert atkomst

  • Forbindelser internt i bygget til de enkelte besøksmål

  • Atkomster til, og utforming av, de enkelte besøksmålene i byggene

  • Forbindelser mellom byggene

Ansvar

Innholdet på disse nettsidene er kun ment til å gi informasjon om tilgjengelighet. Statsbygg har ikke ansvar for informasjonen på de nettstedene det lenkes til fra Bygg for alle.

Informasjonen på Bygg for alle er forsøkt gjort så enkel, kortfattelig og praktisk som mulig. Samtidig søker Statsbygg til enhver tid å holde sidene oppdaterte. Statsbygg tar imidlertid forbehold om mangelfull, uriktig eller upresis informasjon, for eksempel i forbindelse med utbygging, rehabilitering og lignende.

Alle bilder, tekster og logoer på Bygg for alle tilhører Statsbygg og må ikke kopieres, modifiseres, eller publiseres uten samtykke fra Statsbygg. Teksten på Bygg for alle kan imidlertid kopieres og benyttes i den utstrekning informasjonen skal brukes til informasjonsvirksomhet og opplæring. I slike tilfeller skal kildehenvisning til www.byggforalle.no benyttes.

Kontakt

Byggforalle.no er et nettsted opprettet av Statsbygg. Spørsmål og kommentarer til nettstedet sendes til Statsbygg ved å sende en e-post til følgende adresse: byggforalle@statsbygg.no.